SLUŽBY:

Zpracovávám znalecké a odborné posudky  podle Znaleckého standardu č.I. /2005

Posudky určené pro:

  • Soukromé osoby
  • Fyzické a právnické komerční subjekty
  • Finanční instituce – banky, leasingové společnosti atd.
  • Příspěvkové a rozpočtové organizace

Oblasti oceňování:

  • Osobní automobily, nákladní automobily, motocykly, dodávky, traktory
  • Přívěsy, návěsy za osobní a nákladní automobily
  • Stavební  a zemědělské stroje, manipulační technika, zařízení a nářadí
  • Technologické celky, výrobní linky, strojní vybavení
  • Vybavení kanceláří, jídelen, škol
  • Ostatní movité věci

Posudky jsou zpracovány pro klienta za účelem:

Založení, transformace společnosti
Jedná se o oceňování movitého majetku, který je vkládán do aktiv zakládané společnosti nebo společnosti transformované.
Nepeněžité vklady
Např. při zvyšování základního kapitálu společnosti je místo peněžitého vkladu použita forma vkladu nepeněžitého, tj. do společnosti je vložen majetek, který představuje penězi ocenitelnou hodnotu.
Konkurz, likvidace společnosti
Jedná se o ocenění movitého majetku, který určuje konkurzní správce při likvidaci společnosti.
Soudní a notářské řízení
Předmětem ocenění je movitý majetek, který se určen soudem nebo notářskou kanceláří, přičemž soud nebo notář jmenuje znalce, který ocenění majetku provede.
Exekuce
V případě vydání exekučního příkazu se oceňuje movitý majetek určený k exekuci.
Úvěrové řízení, leasing
V případě ocenění majetku pro účely leasingu se jedná o zpětný leasing.
Zástavy, dražby
Oceňuje se movitý majetek určený rozhodnutím příslušného orgánu (soud, banka) k zástavě nebo k dražbě.
Prodej či darování majetku
Jedná se o ocenění movitého majetku, který je určen k prodeji nebo darování mezi soukromými nebo právnickými osobami.
Dědění majetku
Oceňuje se movitý majetek stanovený soudem pro vypořádání dědictví.
Stanovení výše nájmu
Movitý majetek se oceňuje pro účely následného stanovení adekvátní výše nájmu dle příslušné lokality.
Výše majetkové újmy
Při poškození motorového vozidla se stanovuje výše majetkové újmy, která byla poškozením motorového vozidla způsobena.
Vyhodnocení technického stavu
Jde o zjištění rozsahu opotřebení na výrobku a vyhodnocení jeho současného technického stavu.

PODKLADY PRO OCENĚNÍ:

Stroje, strojní zařízení, věci movité

Název, typ a výrobce stroje ( zařízení ), výrobní ( inventární ) čísla, technická dokumentace ( popis, prospekt ), rok výroby, daňový doklad ( kupní smlouva ) o nákupu, datum prvního uvedení do provozu, leasingové ( úvěrové ) smlouvy, doklady o provedných opravách, fyzické ohledání stroje ( zařízení ).

Motorová vozidla

Daňový doklad ( kupní smlouva ) o nákupu vozidla, rok výroby, velký technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla, servisní knížka, leasingové ( úvěrové ) smlouvy, datum prního uvedení do provozu, doklady o provedných opravách, fyzické ohledání vozidla.

Dále  doplňující údaje jako např.  mimořádná výbava, rok provedení GO a CO skupiny ( např. motor, přední náprava atd.).

DEFINICE:

Znalecké posudky

Jedná se o dokumenty, které slouží k zjištění hodnoty oceňovaného majetku. Náležitosti jsou upraveny zákonem č. 36/1967 Sb., vyhláškou č. 37/1967 Sb. a Znaleckým standardem vydaným Vysokým učením technickým v Brně – Ústavem soudního inženýrství.

Odborné posudky:

Jedná se o dokumenty, které slouží k zjištění hodnoty oceňovaného majetku. Náležitosti jsou upraveny zákonem č. 36/1967 Sb., vyhláškou č. 37/1967 Sb. a Znaleckým standardem vydaným Vysokým učením technickým v Brně – Ústavem soudního inženýrství. Závěry v nich učiněné bývají stejné jako u znaleckých posudků.

Odborná vyjádření:

Jedná se o dokumenty podobné odborným posudkům, není v nich však většinou uváděno číselné vyjádření hodnoty oceňovaného majetku, slouží spíše pro argumentační podporu při vyjednávání o kupní ceně.

Znalecký standard č. 1/2005

Jedná se o doporučenou technickou normu, která slouží k oceňování motorových a přípojných vozidel a ke stanovení výše majetkové újmy způsobené poškozením těchto vozidel. Znalecký standard č. I byl zpracován v roce 1990 Ústavem soudního inženýrství v Brně a dalšími odborníky. V průběhu roku 2004 byl znalecký standard novelizován, čímž došlo k přiblížení této normy současné realitě.

Co je věc movitá?

Dle OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU č. 40/1964 Sb. § 119
Věc movitá je věc, kterou je možné bez porušení její podstaty přemísťovat, pokud netvoří součást nebo příslušenství nemovitosti (tj. vše, co je s ní spojeno nebo určeno k trvalému používání).Kontakt

Posudky - motorová vozidla, stroje, zařízení a věci movité

Ing. Roman Vlček
Olešnice 113
Červený Kostelec
54941


mobil: 733 487 404