DEFINICE POSUDKU:

Znalecké posudky

Jedná se o dokumenty, které slouží k zjištění hodnoty oceňovaného majetku. Náležitosti jsou upraveny zákonem č. 36/1967 Sb., vyhláškou č. 37/1967 Sb. a Znaleckým standardem vydaným Vysokým učením technickým v Brně – Ústavem soudního inženýrství.

Odborné posudky:

Jedná se o dokumenty, které slouží k zjištění hodnoty oceňovaného majetku. Náležitosti jsou upraveny zákonem č. 36/1967 Sb., vyhláškou č. 37/1967 Sb. a Znaleckým standardem vydaným Vysokým učením technickým v Brně – Ústavem soudního inženýrství. Závěry v nich učiněné bývají stejné jako u znaleckých posudků.

Odborná vyjádření:

Jedná se o dokumenty podobné odborným posudkům, není v nich však většinou uváděno číselné vyjádření hodnoty oceňovaného majetku, slouží spíše pro argumentační podporu při vyjednávání o kupní ceně.

Znalecký standard č. 1/2005

Jedná se o doporučenou technickou normu, která slouží k oceňování motorových a přípojných vozidel a ke stanovení výše majetkové újmy způsobené poškozením těchto vozidel. Znalecký standard č. I byl zpracován v roce 1990 Ústavem soudního inženýrství v Brně a dalšími odborníky. V průběhu roku 2004 byl znalecký standard novelizován, čímž došlo k přiblížení této normy současné realitě.

Co je věc movitá?

Dle OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU č. 40/1964 Sb. § 119

Věc movitá je věc, kterou je možné bez porušení její podstaty přemísťovat, pokud netvoří součást nebo příslušenství nemovitosti (tj. vše, co je s ní spojeno nebo určeno k trvalému používání).


Kontakt

Posudky - motorová vozidla, stroje, zařízení a věci movité

Ing. Roman Vlček
Olešnice 113
Červený Kostelec
54941


mobil: 733 487 404